Home » Tambakhupasun Sutka: तंबाखुपासून सूटका by Padmakar Deshpande
Tambakhupasun Sutka: तंबाखुपासून सूटका Padmakar Deshpande

Tambakhupasun Sutka: तंबाखुपासून सूटका

Padmakar Deshpande

Published May 5th 2015
ISBN :
Kindle Edition
83 pages
Enter the sum

 About the Book 

तंबाखूचया वयसनाची गंभीरता कोणालाच कळत नाही महणून सरव तयाला जवळ करतात मितर करतात पण तो मितर महणून जीवघेणा शतरू आहे हे समजून या पासून यशसवीरीतया दूर होणयाचे उपाय यात सांगितले आहेत.Moreतंबाखूच्या व्यसनाची गंभीरता कोणालाच कळत नाही म्हणून सर्व त्याला जवळ करतात मित्र करतात पण तो मित्र म्हणून जीवघेणा शत्रू आहे हे समजून या पासून यशस्वीरीत्या दूर होण्याचे उपाय यात सांगितले आहेत.